Kontaktpastorsgruppens uppdrag och mandat

Tidigare ordning med regionala kontaktpastorer ersätts med en kontaktpastorsgrupp som arbetar under följande förutsättningar.

Gruppen ska bestå av 3-5 personer utsedda av Medarbetarförbundets styrelse samt 1 person från Församlingsprogrammet.

Gruppens uppgift har formats i medvetenheten om vad som är Personalvårdens uppgift, Förtroenderådets uppgift och Församlingsprogrammets funktion. Alla i gruppen måste vara väl införstådda med de funktioner dessa aktörer har.

Gruppens uppgift

  1. Slussa in nya pastorer i rörelsen och pastorer som av andra skäl har en svagare koppling till EFK så att förutsättningarna för att de blir en del av pastorsgemenskapen i EFK blir bästa möjliga.
  2. Hjälpa och uppmuntra dom att komma med i Församlingsprogrammets basprogram.
  3. Hjälpa och uppmuntra dom att komma med på Medarbetardagarna och skapa förutsättningar för att de känner sig välkomna på dessa.
  4. Hjälpa och uppmuntra dom att finna en mentor, komma med i regionala pastorsdagar där sådana finns eller komma med i en annan typ av handledningsgrupp.
  5. Omsorg och uppföljning av de medarbetare som väljer att sluta sin tjänst utan att gå in i en ny församlingstjänst. Att ta en första kontakt och slussa vidare till lämpliga resurser om det behövs. Göra en uppföljning efter ett halvår om det är aktuellt.

Gruppen arbetar för Medarbetarförbundets styrelse och i samråd med Församlingsprogrammet. Uppbackning och stöd till gruppens arbete sker därför främst av Medarbetarförbundet. Det utgår inga andra ersättningar för arbetet än att uppkomna resekostnader täcks av Medarbetarförbundet.

Förändringen presenteras och börjar gälla från och med Medarbetardagarna 2013.

Beslutat av Medarbetarförbundets styrelse hösten 2013, uppdaterades i jan 2018.